SIA „Jūrmalas siltums” izsludina sarunu procedūru, “Ilgtermiņa aizņēmuma piesaiste”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058

Iepirkuma identifikācijas Nr.: JSIA/2021/1

Lai saņemtu Sarunu procedūras, “Ilgtermiņa aizņēmuma piesaiste” nolikumu ar tā pielikumiem, lūdzu elektroniski nosūtiet pieprasījumu uz info@jurmalassiltums.lv, norādot iepirkuma identifikācijas Nr., pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un kontaktinformāciju.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2021.gada 30.septembrim plkst. 12:00

Sarunu procedūra” SIA “Jūrmalas siltums” gāzes katlu mājas Pliekšāna ielā 80 esošo iekārtu optimizācijai un rekonstrukcijai”.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: JSKMPl/2021/1

SIA “ Jūrmalas siltums izsludina sarunu procedūru par “SIA “Jūrmalas siltums” gāzes katlu mājas Pliekšāna ielā 80 esošo iekārtu optimizācijai un rekonstrukcijai” esošajām ražošanas iekārtām.

Paredzamo darbu programma (sadalīta 2 etapos ):
lasīt tālāk »

Saules kolektoru piegāde un uzstādīšana karstā ūdens  ražošanai Slokas ielā 47a, Jūrmalā

SIA “Jūrmalas siltums”, izsludina Sarunu procedūru „Saules kolektoru piegāde un uzstādīšana karstā ūdens  ražošanai Slokas ielā 47a, Jūrmalā”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JS/SK 2021

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina Sarunu procedūru: “„Saules kolektoru piegāde un uzstādīšana karstā ūdens  ražošanai Slokas ielā 47a, Jūrmalā”.
lasīt tālāk »

Dūmgāzu attīrīšanas iekārtu uzstādīšana katlu mājā Nometņu ielā 21A

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina Sarunu procedūru: “Būvprojekta un Tehniskā projekta izstrāde “Dūmgāzu attīrīšanas iekārtu uzstādīšana katlu mājā Nometņu ielā 21A, Jūrmalā “. (ID Nr. JS2021/ NKMP)

Personiski ar iepirkuma dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” administratīvajā ēkā, trešajā stāvā, biroja administratores kabinetā  Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, tālr. +371 67760800, fakss: +371 67147138.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 25.maijā  plkst. 10:00

 

Pielikumi:

Nolikums

 

Cenu aptauja par šķeldas piegādi 18

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas piegādi maija, jūnija, jūlija, augusta, septembra, oktobra, novembra, decembra, janvāra, februāra, marta, aprīļa mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 2021. gada 30. aprīlis. Šķeldas piegādes adreses Slokas iela 47A un Nometņu iela21A, Jūrmalā. Kurināmās šķeldas kvalitāte norādīta tehniskajā specifikācijā. Biomasas izcelsmes reģions ES.

Kopējais šķeldas piegādes apjoms divpadsmit mēnešiem ir, līdz 100 000 ber m3.
Pie līguma slēgšanas pasūtītājs var pieprasīt bankas garantiju līguma nodrošinājumu par summu 5% apmērā, par kopējo šķeldas apjomu 100 000 ber m3.

Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 un piedāvājuma nodrošinājumu iesniegt elektroniski uz SIA “Jūrmalas siltums” e-pastu info@jurmalassiltums.lv līdz 2021. gada 12.aprīlim, plkst. 10:00.
lasīt tālāk »

“Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, Jūrmalā, Dubultos”

14.01.2021
02.08.2021 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu “Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, Jūrmalā, Dubultos” identifikācijas numurs JS2021/KF/2BKM
Iepirkums tiek veikts ES fondu projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā,
lasīt tālāk »

Sarunu procedūru: “Dūmgāzu kondensācijas tipa ekonomaizera piegāde un uzstādīšana aiz 2MW dabas gāzes ūdens sildāmā katla Jūrmalā, Aizputes ielā 1”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina Sarunu procedūru: “ Dūmgāzu kondensācijas tipa ekonomaizera piegāde un uzstādīšana aiz 2MW dabas gāzes ūdens sildāmā katla Jūrmalā, Aizputes ielā 1”
Iepirkuma identifikācijas Nr.: JSAGKB2021/1

Personiski ar iepirkuma dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” administratīvajā ēkā, trešajā stāvā, biroja administratores kabinetā iesniedzot iesniegumu un parakstīta konfidencialitātes apliecinājuma Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, tālr. +371 67760800, fakss: +371 67147138.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 5.februāra plkst. 11:00

Dokumentācija:
Nolikums.docx
Nolikuma-pielikumi.docx
PazinojumsParLgumaSlegsanu.docx

Cenu aptauja: “Katlu mājas pārbūve Jūrmalā, Slokas iela 47a 4.etapa remontdarbi”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina sarunu procedūru SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina sarunu procedūru: “Katlu mājas pārbūve Jūrmalā, Slokas iela 47a 4.etapa remontdarbi”

Iepirkuma identifikācijas Nr. JSKMPS2020/5

lasīt tālāk »

Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, Jūrmalā, Dubultos

19.10.2020
04.11.2020
29.12.2020 Apskatīt publikācijas >>


SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu “Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, Jūrmalā, Dubultos” ar identifikācijas numuru JS2020/KF/2BKM.
lasīt tālāk »

Sarunu procedūra par lāpas redzamības (plume visibility) izkliedes modelēšanu

SIA “ Jūrmalas siltums izsludina sarunu procedūru par lāpas redzamības (plume visibility) izkliedes modelēšanu SIA „Jūrmalas siltums” katlu mājai Nometņu ielā 21A, Jūrmalā.

Paredzamo darbu programma:
1. piesārņojošo vielu izkliedes modeļa izveide, kas ietver arī dažādu datu apstrādi;
2. lāpas redzamības izkliedes modelēšana, izvēloties nepieciešamos scenārijus,
piemēram, skursteņa augstuma izvēle, katlu mājas darbības režīma vai kurināmā materiāla
kvalitātes parametru izmaiņas;
3. atskaites sagatavošana.

Piedāvājumā jānorāda:
Izpildes termiņš un etapi;
Piedāvājuma cena neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;
Maksājuma grafiks;
Piedāvājuma derīguma termiņš.

Piedāvājumus par pakalpojuma sniegšanu iesniegt līdz 2020.gada 14.oktobra plkst.12:00 nosūtot elektroniski uz adresi info@jurmalassiltums.lv .

Obligāti jāapseko objekts un jāiepazīstas ar objektu un veicamo darbu apjomu uz vietas.par objekta apsekošanas laiku sazināties iepriekš pa tālruni 29227542
Piedāvājumu izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

Cenu aptauju: “Darba apģērbu, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde” (id.nr.JSIAL2020/1)

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina cenu aptauju SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina cenu aptauju: “Darba apģērbu, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde” (id.nr.JSIAL2020/1)

Kontaktpersona par cenu aptaujas priekšmetu: Iveta Čivčiša, tālr. 29472935, e-pasts; iveta.civcisa@jurmalassiltums.lv

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 28 septembra  plkst. 10:00.

Dokumentācija:

Pielikums_Nr1_darba_apgerbiem.docx

Lēmums par līguma slēgšanu SARUNU PROCEDŪRAS „Esošā aizdevuma refinansēšana” ietvaros

JS
SIA “Jūrmalas siltums”, reģ. Nr.42803008058, juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015. Iepirkuma procedūras nosaukums: SARUNU PROCEDŪRAS „Esošā aizdevuma refinansēšana” (Iepirkuma identifikācijas Nr. JSAI 2020/2.)

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.40003151743.

Pretendenta piedāvātā līgumcena bez PVN ir 109 889 EUR.

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pieņemšanas datums – 2020.gada 18.jūnijs.

Paziņojums par piedāvājumu iesniegšanu sarunu procedūra “Esošā aizdevuma refinansēšana”

Pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju Sarunu procedūras “Esošā aizdevuma refinansēšana” Nr. JSAI/2020/2 ietvaros, piedāvājumu iesniegšana tiek noteikta elektroniskā formā ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: info@jurmalassiltums.lv, ietverot visus iepirkuma nolikumā prasītos dokumentus. Iesniegšanas termiņš netiek mainīts, piedāvājumus jāiesniedz līdz 2020.gada 21.maija plkst.12:00.

Paziņojums par grozījumiem sarunu procedūra “Esošā aizdevuma refinansēšana”

SIA “Jūrmalas siltums” informē, ka grozīja minētā Nolikuma 1.pielikumu un 2.pielikumu – aizdevuma līguma termiņu un atmaksas grafika termiņu, kā arī 3.2.punktu – pagarinot piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Tā kā Nolikums netiek publicēts uzņēmuma mājaslapā, tad ar tā tekstu ieinteresētajiem pretendentiem iespējams iepazīties, sūtot pieprasījumu uz info@jurmalassiltums.lv, norādot iepirkuma identifikācijas Nr., pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un kontaktinformāciju.

Sarunu procedūras “Esošā aizdevuma refinansēšana”, identifikācijas Nr. JSAI/2020/2 piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2020.gada 21.maijam, plkst.12:00.

SIA „Jūrmalas siltums” izsludina sarunu procedūru, “Esošā aizdevuma refinansēšana”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058,

Iepirkuma identifikācijas Nr.: JSAI/2020/2

Lai saņemtu Sarunu procedūras, “Esošā aizdevuma refinansēšana” nolikumu ar tā pielikumiem, lūdzu elektroniski nosūtiet pieprasījumu uz info@jurmalassiltums.lv, norādot iepirkuma identifikācijas Nr., pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un kontaktinformāciju.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2020.gada 14.maijs plkst. 12:00

Cenu aptauju: “Katlu mājas pārbūve Jūrmalā, Slokas iela 47a 2.etapa remontdarbi”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina cenu aptauju SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina cenu aptauju: “Katlu mājas pārbūve Jūrmalā, Slokas iela 47a 2.etapa remontdarbi”

Iepirkuma identifikācijas Nr. JSKMPS2020/1

lasīt tālāk »

Cenu aptauja par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 17

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas piegādi maija, jūnija, jūlija, augusta, septembra, oktobra, novembra, decembra, janvāra, februāra, marta, aprīļa. mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 2020. gada 30. aprīlis. Šķeldas piegādes adrese Slokas iela 47A, Nometņu iela21A, Jūrmalā. Kurināmās šķeldas kvalitāte norādīta tehniskajā specifikācijā. Biomasas izcelsmes reģions ES.
lasīt tālāk »

Cenu aptauja: “Katlu mājas pārbūve Jūrmalā, Slokas iela 47a 1.etapa remontdarbi”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina cenu aptauju SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina cenu aptauju: “Katlu mājas pārbūve Jūrmalā, Slokas iela 47a 1.etapa remontdarbi”

Iepirkuma identifikācijas Nr. JSKMPS2019/4
lasīt tālāk »

SIA “Jūrmalas siltums”, izsludina Sarunu procedūru: “Katlu mājas pārbūve Jūrmalā, Aizputes ielā 1”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina Sarunu procedūru: “Katlu mājas pārbūve Jūrmalā, Aizputes ielā 1(kad.Nr.13000046308).”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: JSAGKB2019/4

Lai saņemtu Sarunu procedūras, “Katlu mājas pārbūve Jūrmalā, Aizputes ielā 1(kad.Nr.13000046308).” detalizētu tehnisko specifikāciju lūdzu elektroniski nosūtiet pieprasījumu uz lasīt tālāk »

Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 16

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas piegādi oktobra, novembra, decembra , janvāra , februāra, marta, aprīļa mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 2019.gada 30.septembris. Šķeldas piegādes adrese Slokas iela 47A, Nometņu iela21A, Jūrmalā. Kurināmās šķeldas kvalitāte norādīta tehniskajā specifikācijā.
Kopējais šķeldas piegādes apjoms septiņiem mēnešiem ir līdz 82 600 ber m3.

lasīt tālāk »

Procedūru par līguma tiesību piešķiršanu “Konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu demontāža Slokas ielā 47A, Jūrmalā”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu “Konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu demontāža Slokas ielā 47A, Jūrmalā” identifikācijas Nr. JSKD2019/1

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā http://www.jurmalassiltums.lv/.

Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” telpās Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu – SIA „Jūrmalas siltums” projekta vadītājs Raimonds Gulbis, tālr. +371 67760800, fakss: +371 67147138, e-pasts: info@jurmalassiltums.lv
Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 3. septembra, plkst. 11:00.

Dokumentacija.docx

Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 15

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi jūlija, augusta septembra mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Cenas piedāvājuma derīguma termiņš 3 nedēļas no iesniegšanas brīža. Šķeldas piegādes adrese Slokas iela47A, Nometņu iela21A, Jūrmalā.

Kopējais šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādes apjoms sešiem mēnešiem ir, līdz 18 450 ber m3.
Pie līguma slēgšanas pasūtītājs var pieprasīt bankas garantiju līguma nodrošinājuma veidā par summu, par kopējo šķeldas apjomu 18 450 ber m3.

Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2019. gada 7.jūnija plkst. 10:00.

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentiem , kuri atbilstoši tehniskajai specifikācijai piedāvājuši zemāko cenu.

TehniskaSpecifikacijaK.pdf

SIA “Jūrmalas siltums” aicina, Jūs piedalīties cenu aptaujā par elektroenerģijas piegādei.

Nosacījumi un prasības:
1. Kopējais aptuvenais pakalpojuma apjoms (viena gada laikā) – 3217 MWh (3 217 000 kWh);
2. Kopējais maksimālais mēneša pakalpojuma apjoms – 460 MWh (460 000 kWh);
3. Pakalpojuma sniegšanas periods vismaz no 01.07.2019.g. līdz 01.07.2020;
4. Pretendentam jāatbilst Elektroenerģijas tirgus likuma noteiktajām prasībām;
5. Pretendentam jāpiedāvā elektroenerģijas cenu vairākos variantos (fiksētais un biržas);
6. Elektroenerģijas tirgotājam elektroenerģijas tirdzniecības līgumā noteiktajā kārtībā atsevišķiem Pasūtītāja objektiem elektroenerģijas pārdošanu jāpārtrauc vai elektroenerģiju jāpārdod jauniem Pasūtītāja objektiem.
7.Pretendents pievieno Līguma paraugu.

Līgumam ir jāparedz Pasūtītāja beznosacījuma atkāpšanās no Līguma iespējas, brīdinot Pretendentu/Piegādātāju 30 dienas iepriekš.
Pie līguma slēgšanas pasūtītājs var pieprasīt bankas garantiju līguma nodrošinājuma veidā par summu, kas ir aukstākā mēneša elektroenerģijas piegādes cena.
Piedāvājuma derīguma termiņš 7 darba dienas, neieskaitot piedāvājuma saņemšanas dienu.

Cenu piedāvājumu lūdzam iesūtīt elektroniski info@jurmalassiltums.lv līdz 2019.gada 7.jūnija plkst. 12:00

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentu, kurš atbilstoši piedāvājuši zemāko cenu

SIA “Jūrmalas siltums” aicina, Jūs piedalīties cenu aptaujā par gāzes piegādi.

Paredzamais piegādes periods 2019. gada jūlijs līdz 2020. gada aprīlis.
Pretendentam ir jābūt pieredzei dabas gāzes piegādēm industriāliem uzņēmumiem, nodrošinot pēdējo trīs gadu laikā vidējo apjomu, kas nav mazāks par 500 000 MWh.
Apmaksas noteikumi- 30 dienas pēc rēķina izrakstīšanas.
Pretendents nedrīkst piedāvāt Take or Pay dabas gāzes piegādes nosacījumus. Šai gadījumā piedāvājums tiks noraidīts. Pretendents pievieno Līguma paraugu.
Līgumam ir jāparedz Pasūtītāja beznosacījuma atkāpšanās no Līguma iespējas, brīdinot Pretendentu/Piegādātāju 30 dienas iepriekš.
Pie līguma slēgšanas pasūtītājs var pieprasīt bankas garantiju līguma nodrošinājuma veidā par summu, kas vienāda ar pretendenta piedāvāto fiksēto cenu pareizinātu ar gada aukstākā mēneša gāzes apjomu.
Piedāvājuma derīguma termiņš 7 darba dienas, neieskaitot piedāvājuma saņemšanas dienu.

Cenu piedāvājumu lūdzam iesūtīt elektroniski info@jurmalassiltums.lv līdz 2019.gada 7.jūnija plkst. 12:00

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentu , kurš atbilstoši piedāvājuši zemāko cenu.

Finansu_piedavajums.docx

Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 14

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi aprīļa, maija, jūnija mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2019. gada 14. martam. Cenas piedāvājuma derīguma termiņš 3 nedēļas no iesniegšanas brīža.

Kopējais šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādes apjoms sešiem mēnešiem ir, līdz 17 000 ber m3.

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentiem , kuri atbilstoši tehniskajai specifikācijai piedāvājuši zemāko cenu.

TehniskaSpecifikacijaK.pdf

Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 13

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi aprīļa, maija, jūnija mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2019. gada 14. martam. Cenas piedāvājuma derīguma termiņš 3 nedēļas no iesniegšanas brīža.

Kopējais šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādes apjoms sešiem mēnešiem ir, līdz 6 000 ber m3.

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentiem , kuri atbilstoši tehniskajai specifikācijai piedāvājuši zemāko cenu.

TehniskaSpecifikacijaD.pdf

Siltumavota aprīkošana ar elektrostatisko filtru II

14.01.2019 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu “Siltumavota aprīkošana ar elektrostatisko filtru Jūrmalā, Dubultos” identifikācijas numurs JS.2019/1KF.KM.FB
Iepirkums tiek īstenots projekta “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” (Nr.4.3.1.0/17/A/036) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.
lasīt tālāk »

Iepirkuma procedūra “Siltumavota aprīkošana ar elektrostatisko filtru Jūrmalā, Dubultos”

15.11.2018
05.12.2018
14.01.2019 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu
“Siltumavota aprīkošana ar elektrostatisko filtru Jūrmalā, Dubultos” identifikācijas numurs JS.2018/1KF.KM.FBIepirkums tiek īstenots projekta “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” (Nr.4.3.1.0/17/A/036) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.
Lasīt tālāk
lasīt tālāk »

SIA „Jūrmalas siltums” izsludina Sarunu procedūru “Būvdarbi ūdenssildāmo katlu uzstādīšanai ar jaunu dūmeņu ierīkošanu Lībiešu ielā 9, Jūrmalā”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina Sarunu procedūru: “Būvdarbi ūdenssildāmo katlu uzstādīšanai ar jaunu dūmeņu ierīkošanu Lībiešu ielā 9, Jūrmalā”.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: JSGKB2018/4.

lasīt tālāk »

Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 12

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi oktobra, novembra, decembra, janvāra, februāra, marta mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2018. gada 13. septembrim. Cenas piedāvājuma derīguma termiņš 3 nedēļas no iesniegšanas brīža.
Kopējais šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādes apjoms sešiem mēnešiem ir līdz 60 000 ber/m3

TehniskaSpecifikacija.pdf

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (Iepirkuma identifikācijas Nr. JSFA2018/2).

SIA “Jūrmalas siltums”, reģ. Nr.42803008058, juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015. Iepirkuma procedūras nosaukums: Sarunu procedūra „Ilgtermiņa aizņēmumu piesaistīšana” (Iepirkuma identifikācijas Nr. JSFA2018/2).

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu – ārvalstu komersanta filiāle OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā, reģistrācijas Nr. 40103212230
Pretendenta piedāvātā paredzamā līgumcena bez PVN ir 8 311 316 EUR.

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pieņemšanas datums – 2018.gada 1.augusts.

Iepirkuma procedūra “Konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu demontāža Lībiešu ielā 9, Jūrmalā” ID Nr. JSKD2018/3

1.08.2018
3.10.2018 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu “Konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu demontāža Lībiešu ielā 9, Jūrmalā” ID Nr. JSKD2018/3

lasīt tālāk »

“Būvuzraudzības veikšana siltumtīklu Jūrmalā pārbūves laikā”, identifikācijas numurs JS.2018/1KF.ST.BU1

31.07.2018
12.12.2018 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu
“Būvuzraudzības veikšana siltumtīklu Jūrmalā pārbūves laikā”, identifikācijas numurs JS.2018/1KF.ST.BU1
Iepirkums tiek īstenots projekta “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” (Nr.4.3.1.0/17/A/037) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

lasīt tālāk »

Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 11

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi jūnija mēnesim, cenu norādot par vienu ber/m3. Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2018. gada 7.jūnijam. Cenas piedāvājuma derīguma termiņš 3 nedēļas no iesniegšanas brīža
Kopējais šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādes apjoms nedēļā ir līdz 1000 ber/m3.

TehniskaSpecifikacija.pdf

Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 10

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi jūlija , augusta un septembra mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2018. gada 13.jūnijam. Cenas piedāvājuma derīguma termiņš 3 nedēļas no iesniegšanas brīža.
Kopējais šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādes apjoms trīs mēnešiem ir līdz 15 000 ber/m3.

TehniskaSpecifikacija.pdf

“Būvuzraudzības veikšana siltumtīklu Jūrmalā pārbūves laikā”, identifikācijas numurs JS.2018/1KF.ST.BU

04.06.2018
18.06.2018
20.06.2018
21.06.2018
16.07.2018 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu
“Būvuzraudzības veikšana siltumtīklu Jūrmalā pārbūves laikā”, identifikācijas numurs JS.2018/1KF.ST.BU
Iepirkums tiek īstenots projekta “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” (Nr.4.3.1.0/17/A/037) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

lasīt tālāk »

“Būvprojektu grozījumi, būvdarbi un autoruzraudzība siltumtīklu pārbūvei Jūrmalā”, identifikācijas numurs JS.2018/1KF.ST.BB

04.06.2018
20.06.2018
22.06.2018
28.06.2018
29.06.2018
05.07.2018
12.12.2018 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu
“Būvprojektu grozījumi, būvdarbi un autoruzraudzība siltumtīklu pārbūvei Jūrmalā”, identifikācijas numurs JS.2018/1KF.ST.BB
Iepirkums tiek īstenots projekta “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” (Nr.4.3.1.0/17/A/037) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

lasīt tālāk »

Iepirkuma procedūra „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos”( ID Nr. JS.2018/1KF.KM.PB1)

04.06.2018
19.07.2018
10.10.2018 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 479, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos”( ID Nr. JS.2018/1KF.KM.PB1)
Iepirkums tiek īstenots projekta “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” (Nr.4.3.1.0/17/A/036) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

lasīt tālāk »

Paziņojums par grozījumiem Sarunu procedūras “Ilgtermiņa aizņēmumu piesaistīšana”, identifikācijas Nr. JSFA2018/2 Nolikumā.

SIA “Jūrmalas siltums” informē, ka grozīja minētā Nolikuma 2.1.punktu – kopējā aizdevuma apmēra summu, kā arī 3.2.punktu – pagarinot piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Tā kā Nolikums netiek publicēts uzņēmuma mājas lapā, tad ar tā tekstu ieinteresētajiem pretendentiem iespējams iepazīties pēc konfidencialitātes apliecinājuma parakstīšanas. Sarunu procedūras “Ilgtermiņa aizņēmumu piesaistīšana”, identifikācijas Nr. JSFA2018/2 piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2018.gada 29.jūnijam, plkst.12:00.

SIA „Jūrmalas siltums” izsludina sarunu procedūru, “Ilgtermiņa aizņēmumu piesaistīšana”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058,

Iepirkuma identifikācijas Nr.:JSFA2018/2

Lai saņemtu Sarunu procedūras, “Ilgtermiņa aizņēmumu piesaistīšana” nolikumu ar tā pielikumiem, lūdzu elektroniski nosūtiet pieprasījumu uz info@jurmalassiltums.lv, norādot iepirkuma identifikācijas Nr., pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un kontaktinformāciju.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2018.gada 11.jūnijs plkst. 12:00

Cenu aptaujā par gāzes piegādi

SIA “Jūrmalas siltums” aicina, Jūs piedalīties cenu aptaujā par gāzes piegādi. Paredzamais piegādes periods 2018. gada jūlijs līdz 2019. gada jūlijs. Aptuvenais plānotais kopējais gāzes apjoms 2018./2019.gadā ir 56 308 MWh. Cenu piedāvājumu lūdzam iesūtīt elektroniski info@jurmalassiltums.lv līdz 2018.gada 23. maijam.

CenuPiedavajums.docx

Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 9

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi aprīļa , maija un jūnija mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2018. gada 16.maijam. Cenas piedāvājuma derīguma termiņš 3 nedēļas no iesniegšanas brīža
Kopējais šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādes apjoms nedēļā līdz 1 000 ber/m3.

TehniskaSpecifikacija.pdf

Iepirkuma procedūra „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos”( ID Nr. JS.2018/1KF.KM.PB)

27.04.2018
04.06.2018 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu
„Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos”( ID Nr. JS.2018/1KF.KM.PB)

lasīt tālāk »

Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 6

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi aprīļa , maija un jūnija mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 elektroniski iesniegt info@jurmalassiltums.lv. līdz 2018. gada 7.martam.
Kopējais šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādes apjoms tīs mēnešos līdz 25 000 ber/m3.
TehniskaSpecifikacija.pdf

SIA „Jūrmalas siltums” izsludina sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu „Norēķinu sistēmas izstrāde un ieviešana”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058,
adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu
„Norēķinu sistēmas izstrāde un ieviešana”.
Iepirkuma identifikācijas Nr.:JS.2017/2DPNS

23.02.2018. Paziņojums par līguma slēgšanu

lasīt tālāk »

SIA „Jūrmalas siltums” informē, ka pārtrauc sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu „Norēķinu sistēmas izstrāde un ieviešana”.

Saskaņā ar Sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu “Norēķinu sistēmas izstrāde un ieviešana” (iepirkuma identifikācijas Nr. JS.2017/1DPNS) Nolikuma 11.2.punktu, SIA “Jūrmalas siltums” informē, ka pārtrauc sarunu procedūru sakarā ar nepieciešamību veikt būtiskus grozījumus Nolikuma “Norēķinu sistēmas izstrāde un ieviešana” pievienotajā tehniskajā specifikācijā.

SIA „Jūrmalas siltums” izsludina sarunu procedūru par līguma tiesību piešķiršanu „Siltuma avota Aizputes ielā 1D, Jūrmalā rekonstrukcija”.

26.05.2016
15.06.2016
20.06.2016 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina sarunu procedūru par līguma tiesību piešķiršanu „Siltuma avota Aizputes ielā 1D, Jūrmalā rekonstrukcija”. Sarunu procedūras identifikācijas Nr.JS2016/3D.
Lasīt tālāk
lasīt tālāk »

SIA „Jūrmalas siltums” izsludina sarunu procedūru par līguma tiesību piešķiršanu „Siltuma avota Lībiešu ielā 9, Jūrmalā rekonstrukcija”.

26.05.2016
10.06.2016 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina sarunu procedūru par līguma tiesību piešķiršanu „Siltuma avota Lībiešu ielā 9, Jūrmalā rekonstrukcija”. Sarunu procedūras identifikācijas Nr.JS2016/2K.
Lasīt tālāk
lasīt tālāk »

Papildus darbi būvobjektā „Siltumtīklu projektēšana, izbūve un rekonstrukcija Kauguros, Jūrmalā”

18.09.2015
12.10.2015
02.12.2015 Apskatīt publikācijas >>

KF
SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu Papildus darbi būvobjektā „Siltumtīklu projektēšana, izbūve un rekonstrukcija Kauguros, Jūrmalā” (identifikācijas Nr. JS.2015/2KF.ST.P.) līdz 2015.gada 2.oktobrim. Iepirkums tiek īstenots projekta „Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija”, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Līguma Nr.L-PCS-13-0063 ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.
lasīt tālāk »

Jauna teleskopiskā iekrāvēja piegāde

27.07.2015
31.07.2015
16.09.2015
29.10.2015 Apskatīt publikācijas >>

KF

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV–2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu „Jauna teleskopiskā iekrāvēja piegāde” (identifikācijas Nr. JS.2015/3KF.KM.T.K) līdz 2015.gada 27.augustam. Iepirkums tiek īstenots projekta „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai” (Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/009) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. lasīt tālāk »

Centralizētās Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (šķeldas) kurināmo būvniecības darbu būvuzraudzība

03.07.2015
07.08.2015 Apskatīt publikācijas >>

KF

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu „Centralizētās Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (šķeldas) kurināmo būvniecības darbu būvuzraudzība” (identifikācijas Nr. JS.2015/3KF.KM.B.K). Iepirkums tiek īstenots projekta „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai” (Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/004) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.
lasīt tālāk »

Nekustamā īpašuma Slokas ielā 55A, Jūrmalā izsole nenotiks

29.04.2015

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka atsavināšana, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, SIA „Jūrmalas siltums” piederošo nekustamo īpašumu Slokas ielā 55A, Jūrmalā (kadastra Nr. 1300 510 3506), kas sastāv no divstāvu administratīvās ēkas, ar kopējo platību 743,1 m2 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 3511 002), nenotiks, ņemot vērā, ka privātīpašumā esošā zemesgabala Slokas ielā 55 A, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 010 3511), ar kopējo platību 2237 m2, īpašnieks ir iesniedzis iesniegumu par pirmpirkuma tiesību uz izsolāmo īpašumu izmantošanu.

Centralizētās Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (šķeldas) kurināmo jaunbūve

01.04.2015
21.04.2015
24.04.2015
28.04.2015
30.04.2015
13.05.2015
14.05.2015
22.05.2015
28.05.2015
09.06.2015
26.06.2015
29.10.2015
02.12.2015 Apskatīt publikācijas >>

KF
SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 55A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu „Centralizētās Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (šķeldas) kurināmo jaunbūve” (identifikācijas Nr. JS.2015/3KF.KM.K). Iepirkums tiek īstenots projekta „Centralizētas Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (šķeldas) kurināmo jaunbūve” (Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/009) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.
lasīt tālāk »

Siltumtīklu jaunbūves un rekonstrukcijas būvuzraudzība Jūrmalas pilsētā, Kauguros

01.04.2015
03.07.2015 Apskatīt publikācijas >>

KF
SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 55A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu „Siltumtīklu jaunbūves un rekonstrukcijas būvuzraudzība Jūrmalas pilsētā, Kauguros” (identifikācijas Nr. JS.2015/3KF.ST.B.K). Iepirkums tiek īstenots projekta „Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija” (Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/004) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.
lasīt tālāk »

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 55A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu „Siltumtīklu projektēšana, izbūve un rekonstrukcija Kauguros, Jūrmalā” projektēšanas darbiem un būvdarbiem (identifikācijas Nr. JS.2015/2KF.ST.K). Iepirkums tiek īstenots projekta „Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija” (Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/004) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

27.02.2015
20.03.2015
29.05.2015
30.07.2015 Apskatīt publikācijas >>
KF