Šķeldas katlu mājas tehniskās apkopes servisa, remonta un avārijas darbu pakalpojumi

 

1.identifikācijas Nr. JS 15/01/2024


2. Iesniegšanas termiņš – 2024. gada 22janvāris līdz plkst.10:00;


3. Piedāvājuma iesniegšana: info@jurmalassiltums.lv


4. Statuss : Noslēdzies


5. Procedūra : Cenu aptauja “Atjaunojamo energoresursu katlu mājas tehniskās apkopes servisa un neplānotos remonta un avārijas lokalizācijas un seku novēršanas darbiem katlumājā Nometņu ielā 21A, Jūrmalā, ar siltuma jaudu līdz 12 MW, izmantojot tehnoloģisko aprīkojumu atbilstoši iekārtu sarakstam “Apkopes darbi” Tehniskā specifikācija.

Detalizēti pa pozīcijām jāizvērš 1.pielikums. Jānorāda katram darbam apkopju intensitāte, atbilstoši mezglu, iekārtu, detaļu ražotāju norādēm . Visiem darbiem, kas būs izvērsti vismaz reizi gadā jābūt veiktiem (ieskaitot tīrīšanu, darbības pārbaudi, elektrodzinēju pretestības mērījumus, u.c. darbus), nodrošinot saviem darbiem garantiju.

Pie tīrīšanas ir domāts par kurtuvju, katlu, multiciklonu, dūmeju, pelnu savākšanas sistēmu, siltummaiņu un filtru tīrīšana.


6. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu un Tehnisko piedāvājumu. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu.


7. Tehniskais piedāvājums: kancelejas preču iegāde SIA “Jūrmalas siltums” vajadzībām, saskaņā ar Tehnisko – Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2).
Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādes un transporta izmaksām.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar Kauguru gāzes un biomasas katlu māju galveno inženieri zvanot pa tālruni 26514663.

Sūtot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka piedāvājums atbilst Tehniskā piedāvājuma prasībām.

Sazināsimies tikai ar uzvarētāju.