Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (Iepirkuma identifikācijas Nr. JS23/5).

SIA “Jūrmalas siltums”, reģ. Nr.42803008058, juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015. Iepirkuma procedūras nosaukums: Sarunu procedūra „Esošo kredītlīgumu pārfinansēšana” (Iepirkuma identifikācijas Nr. JS23/5).

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu –AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr.40003151743.

Pretendenta piedāvātā paredzamā līgumcena bez PVN ir 301 168.52 EUR.

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pieņemšanas datums – 2023.gada 3.jūlijs.