Sarunu procedūra” SIA “Jūrmalas siltums” gāzes katlu mājas Pliekšāna ielā 80 esošo iekārtu optimizācijai un rekonstrukcijai”.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: JSKMPl/2021/1

SIA “ Jūrmalas siltums izsludina sarunu procedūru par “SIA “Jūrmalas siltums” gāzes katlu mājas Pliekšāna ielā 80 esošo iekārtu optimizācijai un rekonstrukcijai” esošajām ražošanas iekārtām.

Paredzamo darbu programma (sadalīta 2 etapos ):

1. etaps Siltummehāniskās daļas optimizācija un rekonstrukcija Katlu mājā Pliekšāna ielā 90.

1.Etapa pamatuzdevumi:

• Veikt pasākumus, kuri nodrošinās esošo trīs gāzes katlu darbību kaskādē ar attālinātu katlu vadību. Ņemot vērā, ka aiz katla “Unical” ir uzstādīts kondensācijas ekonomaizers, nepieciešams izvēlēties tieši šopar pamata katlu, ar pēc iespējas vairāk darba stundām gada griezumā.
• Pārveidot katla “Unical” kondensācijas ekonomaizera pieslēgumu, ar mērķi novirzīt caur to visu siltumtīklu plūsmu.
• Nomainītu nolietojušās siltummehāniskās palīgiekārtas un caurules.
• Gāzes degļa F.B.R. GAS P350/MCE (TL)” darbības optimizācija, ar mērķi samazināt minimālo jaudu.

2.Etaps Vadības un automatizācijas sistēmas ierīkošana katlu mājā Pliekšāna ielā 90.

2.Etapa pamatuzdevumi:

• SIA “Jūrmalas siltums” katlumājā J.Pliekšāna ielā 80 paredzēts izveidot vadības
un automatizācijas sistēmu (VAS) esošo iekārtu automātiskās darbības nodrošināšanai.

Pretendents var piedalīties sarunu procedūrā, ja ir apmeklējis objektu klātienē. Apmeklējot klātienē objektu, tiks izsniegts detalizēts darbu uzdevums, tehnoloģiskā shēma un materiālu specifikācija, apliecinājums par objekta apmeklējumu.

Piedāvājumā jānorāda:
Izpildes termiņš un etapi;
Piedāvājuma cena neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;
Maksājuma grafiks;
Piedāvājuma derīguma termiņš.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2021.gada 7.augusta plkst.12:00 nosūtot elektroniski uz adresi info@jurmalassiltums.lv.

Obligāti jāapseko objekts un jāiepazīstas ar objektu un veicamo darbu apjomu uz vietas. Par objekta apsekošanas laiku sazināties iepriekš pa tālruni 29227542
Piedāvājumu izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.