Sarunu procedūra par lāpas redzamības (plume visibility) izkliedes modelēšanu

SIA “ Jūrmalas siltums izsludina sarunu procedūru par lāpas redzamības (plume visibility) izkliedes modelēšanu SIA „Jūrmalas siltums” katlu mājai Nometņu ielā 21A, Jūrmalā.

Paredzamo darbu programma:
1. piesārņojošo vielu izkliedes modeļa izveide, kas ietver arī dažādu datu apstrādi;
2. lāpas redzamības izkliedes modelēšana, izvēloties nepieciešamos scenārijus,
piemēram, skursteņa augstuma izvēle, katlu mājas darbības režīma vai kurināmā materiāla
kvalitātes parametru izmaiņas;
3. atskaites sagatavošana.

Piedāvājumā jānorāda:
Izpildes termiņš un etapi;
Piedāvājuma cena neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;
Maksājuma grafiks;
Piedāvājuma derīguma termiņš.

Piedāvājumus par pakalpojuma sniegšanu iesniegt līdz 2020.gada 14.oktobra plkst.12:00 nosūtot elektroniski uz adresi info@jurmalassiltums.lv .

Obligāti jāapseko objekts un jāiepazīstas ar objektu un veicamo darbu apjomu uz vietas.par objekta apsekošanas laiku sazināties iepriekš pa tālruni 29227542
Piedāvājumu izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.