Lēmums par līguma slēgšanu SARUNU PROCEDŪRAS „Esošā aizdevuma refinansēšana” ietvaros

JS
SIA “Jūrmalas siltums”, reģ. Nr.42803008058, juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015. Iepirkuma procedūras nosaukums: SARUNU PROCEDŪRAS „Esošā aizdevuma refinansēšana” (Iepirkuma identifikācijas Nr. JSAI 2020/2.)

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu AS „SEB banka”, reģistrācijas Nr.40003151743.

Pretendenta piedāvātā līgumcena bez PVN ir 109 889 EUR.

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pieņemšanas datums – 2020.gada 18.jūnijs.