TIRGUS IZPĒTE par “Sašķidrinātās naftas gāzes (propāna-butāns) piegādi

Par “Sašķidrinātās naftas gāzes (propāna-butāns) piegādi SIA “Jūrmalas siltums” katlu mājām Lībiešu ielā 9, Aizputes ielā1D, Jūrmalā, izmantojot mobilās piegādes iekārtas (ADR prasībām atbilstošus konteinerus)”

  1. VISPĀRĪGĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” (turpmāk –SIA “Jūrmalas siltums”)
Reģistrācijas numurs 42803008058
Adrese Slokas iela 47A, Jūrmalas, LV–2015
Kontaktpersona Viesturs Vīksna  Tālrunis: 29227542

e-pasts: viesturs.viksna_@_jurmalassiltums.lv

Iepirkuma priekšmets Kurināmais resurss (propāna-butāna gāze) SIA “Jūrmalas siltums” 2023./2024. gada apkures sezonas vajadzībām
Līguma izpildes (piegādes) vietas SIA “Jūrmalas siltums” katlu mājām Lībiešu iela 9, Aizputes ielā 1D, Ormaņu iela1,Jūrmalā
Plānotais piegādes apjoms MWh Norādīts 3. pielikumā
Plānotais piegādes periods 2023.gada 1.sepetembris– 2024. gada 31.augusts
Iesniegšanas termiņš Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2023.gada 22.augustam, plkst.12.00 SIA“Jūrmalas siltums”, piedāvājumus iesniedzot elektroniski info_@_jurmalassiltums.lv ar norādījumu: “Sašķidrinātās naftas gāzes (propāna-butāns) piegādi SIA “Jūrmalas siltums” katlu mājām Lībiešu iela 9, Aizputes iela1D, Ormaņu 1 Jūrmalā, izmantojot mobilās piegādes iekārtas (ADR prasībām atbilstošus konteinerus
Papildu nosacījumi ·     Propāna-butāna gāzes enerģijas daudzums ik mēnesi tiks fiksēts pēc faktiski patērētā apjoma, kas tiek uzskaitīts pēc saražotās siltumenerģijas  skaitītāja rādījuma.

Prasības gāzei:

·     Gāzes sastāvam jānodrošina iespēja ražot siltumenerģiju pie ārgaisa temperatūras līdz -25OC

·     Gāzes sastāvam jānodrošina dūmgāzu sastāva atbilstību apkārtējās vides aizsardzības prasībām

·     Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties tādu sašķidrinātās naftas gāzes  apjomu, kāds nepieciešams Pasūtītāja katlu mājas darbības nodrošināšanai un samazināt vai palielināt norādīto apjomu atkarībā no gada sezonas un laika apstākļiem.

·     Pasūtītājs no gāzes saražoto siltumenerģijas daudzumu uzskaita ar atbilstoši verificētām mērierīcēm.

·     Pretendentam jāsniedz Pasūtītājam pievienošanas esošajai gāzes padeves sistēmai pakalpojums, kas jāiekļauj piedāvājumā norādītajai gāzes cenā

Iesniedzamie dokumenti 1.   Pieteikums;

2.   Finanšu piedāvājums.

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji Tehniskajai informācijai atbilstošs ekonomiski un saimnieciski   izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

Dokumentācija