Nekustamā īpašuma Slokas ielā 55A, Jūrmalā izsole nenotiks

29.04.2015

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka atsavināšana, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, SIA „Jūrmalas siltums” piederošo nekustamo īpašumu Slokas ielā 55A, Jūrmalā (kadastra Nr. 1300 510 3506), kas sastāv no divstāvu administratīvās ēkas, ar kopējo platību 743,1 m2 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 3511 002), nenotiks, ņemot vērā, ka privātīpašumā esošā zemesgabala Slokas ielā 55 A, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 010 3511), ar kopējo platību 2237 m2, īpašnieks ir iesniedzis iesniegumu par pirmpirkuma tiesību uz izsolāmo īpašumu izmantošanu.