Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (Iepirkuma identifikācijas Nr. JSIAP2).

SIA “Jūrmalas siltums”, reģ. Nr.42803008058, juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015. Iepirkuma procedūras nosaukums: Sarunu procedūra „Ilgtermiņa aizņēmuma piesaiste” (Iepirkuma identifikācijas Nr. JSIAP2).

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu –AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr.40003151743.

Pretendenta piedāvātā paredzamā līgumcena bez PVN ir 414 234.69 EUR.

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pieņemšanas datums – 2022.gada 3.oktobris.