Cenu aptauja par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 17

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas piegādi maija, jūnija, jūlija, augusta, septembra, oktobra, novembra, decembra, janvāra, februāra, marta, aprīļa mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 2020. gada 30. aprīlis. Šķeldas piegādes adrese Slokas iela 47A, Nometņu iela21A, Jūrmalā. Kurināmās šķeldas kvalitāte norādīta tehniskajā specifikācijā. Biomasas izcelsmes reģions ES.

Kopējais šķeldas piegādes apjoms divpadsmit mēnešiem ir, līdz 118 000 ber m3.
Pie līguma slēgšanas pasūtītājs var pieprasīt bankas garantiju līguma nodrošinājumu par summu 5% apmērā, par kopējo šķeldas apjomu 118 000 ber m3.

Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 un piedāvājuma nodrošinājumu iesniegt elektroniski uz SIA “Jūrmalas siltums” e-pastu info@jurmalassiltums.lv līdz 2020. gada 31. martam, plkst. 16:00.

Piedāvājuma nodrošinājums:
Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums par piedāvājuma nodrošinājuma summu EUR 20 000.00 (divdesmit tūkstoši euro) (bez PVN);
Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā. Piedāvājuma nodrošinājumam jāgarantē, ka nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam (pēc pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, neprasot papildu pamatojumu savai prasībai) piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
• pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
• pretendents, kura piedāvājums, izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz ar derīguma termiņu, kas nevar būt īsāks par piedāvājuma derīguma termiņu.

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentiem, kuri atbilstoši tehniskajai specifikācijai piedāvājuši zemāko cenu.

Pielikumi:
TehniskāSpecifikācija.pdf
LīgumaParaugs.pdf