14.06.2018

Šī gada 11 jūnijā tika noslēgts līgums ar CFLA par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā” realizēšanai. Projekta un līguma numurs ir 4.3.1.0/17/A/037.

Projekta mērķis ir paaugstināt Jūrmalas siltumapgādes efektivitāti samazinot siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās, novērst siltumnesēja noplūdes siltumtīklos, samazināt ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī uzlabot siltumapgādes sistēmas hidrauliskos rādītājus, nomainot avārijas stāvoklī esošos cauruļvadus dzelzsbetona kanālos ar rūpnieciski izolētām bezkanāla siltumtrasēm.

Kopējais projekta budžets sastāda EUR 5 908 779,02 (attiecināmās izmaksas neieskaitot PVN). Kohēzijas fonda atbalsts sastāda EUR 2 363 511,61.