SIA “Jūrmalas siltums” ir saņēmis ISO 50001:2011 sertifikātu

JS_logo
SIA Jūrmalas siltums viens no pirmajiem siltumapgādes uzņēmumiem Latvijā, kurš saskaņā ar jauno normatīvo regulējumu ir veicis energoefektivitātes vadības sistēmas ieviešanu un saņēmis ISO 50001:2011 sertifikātu.

Energoefektivitātes veicināšana ir prasība, kas izriet gan no politiskiem, gan ekonomiskiem, gan arī vides aizsardzības apsvērumiem. Lai apmierinātu ražošanas, dzīves līmeņa uzlabošanas un iedzīvotāju pieauguma vajadzības, tiek prognozēts, ka globālais enerģijas patēriņš līdz 2040. gadam pieaugs par 37 %, salīdzinot ar bāzes līmeni 2014. gadā[1]. Tādējādi arī turpmāk ir paredzams enerģijas izmaksu pieaugums un konkurences palielināšanās par piekļuvi enerģijas avotiem, vienlaikus izsīkstot fosilajiem kurināmā krājumiem.

Lai piemērotos šīm tendencēm un vienlaikus nodrošinātu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu konkurētspēju, Eiropas Komisija 2012. gadā ir pieņēmusi Energoefektivitātes direktīvu[2], kuras mērķis ir samazināt atkarību no enerģijas importa, ierobežot klimata pārmaiņas un veicināt energoefektīvas ekonomikas attīstību. Direktīva paredz virkni pasākumu, lai līdz 2020. gadam sasniegtu vispārējo energoefektivitātes mērķi, ietaupot 20% no ES primārās enerģijas patēriņa, kā arī panākot turpmākus uzlabojumus pēc 2020. gada.

Šajā kontekstā Jūrmalas pilsētas pašvaldība jau iepriekš ir pievērsusi uzmanību energotaupības pasākumiem un 2012. gadā ir pievienojusies Pilsētu mēru pakta kustībai un izvirzījusi mērķus energoefektivitātes jomā līdz 2020. gadam [3], tai skaitā nosakot mērķus enerģijas ražošanas sektorā [4].

iso_logo

Ieviešot Energoefektivitātes direktīvas prasības nacionālajā likumdošanā, Saeima 2016.gada 3.martā ir pieņēmusi Energoefektivitātes likumu, kas nosaka prasību ieviest sertificētu energopārvaldības sistēmu uzņēmumos, kuru kopējais elektroenerģijas patēriņš gada laikā ir lielāks nekā 500 MWh. Vienlaikus likuma 12.panta astotā daļa nosaka arī priekšrocības uzņēmumiem, kuri ir ieviesuši sertificētu energopārvaldības sistēmu. Sertificētas energopārvaldības sistēmas esamība ir labvēlīgs kvalificējošs kritērijs, kas tiek ņemts vērā, vērtējot lielo elektroenerģijas patērētāju projektu pieteikumus, ja attiecīgais projekts tiks pilnībā vai daļēji īstenots, izmantojot tādus atbalsta veidus kā maksājumi no valsts vai pašvaldības budžeta, valsts vai pašvaldības galvojumi, kredītu procentu likmju subsidēšana, kā

arī cita finanšu palīdzība, kas tiek piešķirta vai sniegta no valsts, pašvaldības vai ES budžeta līdzekļiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

Energopārvaldības sistēmas ieviešanas mērķi SIA „Jūrmalas siltums” ir:

  • nodrošināt energopārvaldības sistēmas atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  • īstenot Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmā noteiktos mērķus siltuma ražošanas un siltumapgādes jomā;
  • radīt, ieviest un pastāvīgi attīstīt uzņēmumā efektīvu energopārvaldības sistēmu un optimizēt enerģijas izmantošanu ražošanas un pašpatēriņa zonās;
  • uzlabot siltumtīklu darbības efektivitāti. Samazināt siltuma zudumus un samazināt siltumnesēja atpakaļgaitas temperatūru;
  • demonstrēt uzņēmuma klientiem starptautiski atzītu pieeju energoefektivitātes uzlabošanas jomā;
  • atbalstīt energoefektīvu produktu un pakalpojumu iegādi, kā arī nodrošināt nepieciešamo projektēšanu energoveiktspējas uzlabošanai;
  • radīt labvēlīgus priekšnosacījumus finanšu investīciju piesaistei.

 

Ir padarīts liels darbs, lai SIA Jūrmalas siltums kļūtu efektīvāks un aizvien spētu nodrošināt mūsu klientiem drošu un ekonomiski pamatotu siltumapgādes pakalpojumu mūsu pilsētā.

Liels paldies uzņēmuma darbiniekiem, kuri aktīvi iesaistījās šai darbā, kā arī konsultantam Mārtiņam Šitcam no uzņēmuma SIA Red fox consulting un auditorkompānijai BM Trada par veltīto laiku un atsaucību kopējā mērķa sasniegšanā.


[1] International Energy Agency. World Energy Outlook 2014, Executive Summary.

[2]Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES (25.10.2012.) par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK.

[3]Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programma 2014.-2020.gadam, https://www.jpd.gov.lv/docs/j14/x/j140039_pielikums.pdf

[4] Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programma 2013.-2020.gadam, p4.2.