Telpu Lībiešu ielā 9, Jūrmalā nomas tiesību mutiskā izsole

 1. Iznomājamā objekta nosaukums

Nekustamā īpašuma Lībiešu ielā 9, Jūrmalā (kadastra numurs 13000200705) būves (kadastra apzīmējums 13000200705002) (ūdens attīrīšanas stacija) 323,00 m2 platībā 1. un 2.stāva telpas (turpmāk – Iznomājamais objekts).

 1. Iznomāšanas mērķis – birojs, tehniskās telpas.
 2. Iznomājamā objekta tiesību izsoles veids

Pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis – EUR 0,05 (pieci centi) par 1 m2 mēnesī, neieskaitot PVN.

Ar mutiskās izsoles nolikumu var iepazīties VAS “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā www.vni.lv un SIA “Jūrmalas siltums” mājas lapā www.jurmalassiltums.lv.

 1. Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas sākumcena

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas sākumcena par kopējās platības 1 m2 ir 1,80 EUR/m² (viens euro un astoņdesmit centi) mēnesī + 21% PVN.

 1. Drošības nauda

EUR 58,14 (piecdesmit astoņi euro un 14 centi) apmērā, kas aprēķināta 10% apmērā no mēneša sākotnējās nomas maksas apmēra, ņemot vērā kopējo telpu platību, jāiemaksā SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, kontā LV59UNLA0010000206401, AS “SEB banka” (maksājuma uzdevumā norāda šādu informāciju: drošības nauda telpu nomas tiesību izsolei Lībiešu ielā 9, Jūrmalā).

 1. Maksimālais iznomāšanas termiņš

5 gadi

 1. Nepieciešamie kapitālieguldījumi

Nepieciešamības gadījumā Telpu labiekārtošanai, kārtējo un citu remontu veikšanai.

 1. Tiesības nodot Telpu vai tās daļu apakšnomā

Nav.

 1. Informācija par Iznomājamu objektu

Īpašuma tiesības uz zemesgrāmatu nekustamā īpašuma Lībiešu ielā 9, Jūrmalā, ar kadastra Nr.13000200705 būves ūdens attīrīšanas stacija, ar kadastra apzīmējumu 13000200705002, ar Rīgas rajona tiesas 2012.gada 13.jūnija lēmumu nostiprinātas SIA “Jūrmalas siltums”, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000489233.

 1. Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoles pretendentu pieteikšanās

Pretendents, kurš vēlas nomāt Iznomājamo objektu, var reģistrēties personīgi SIA „Jūrmalas siltums” Slokas ielā 47A, Jūrmalā, pie biroja administratores, 3.stāvā darba dienās no plkst. 08:00-12:00 un no plkst. 12:30-17:00 (piektdienās līdz plkst. 14.30) līdz 2020.gada 10.septembrim, plkst. 08:00 (tālrunis uzziņām 67760800), iesniedzot minētos dokumentus:

10.1. Fiziskām personām:

 • rakstisks apliecinājums ar vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, plānotās darbības veidu Objektā;
 • elektronisko pasta adresi.
 • Juridiskām personām t.sk. personālsabiedrībām:
  • Rakstisks apliecinājums nomāt Objektu, norādot Objekta adresi, kadastra numuru, platību un plānotās darbības veidu Objektā.
  • Elektronisko pasta adresi.
  • Uzņēmumu reģistra, vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/ komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības norakstu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.
  • Dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja (pilnvarotas personas) pilnvaras pārstāvēt Pretendentu izsolē pārstāvja vārdu, uzvārdu un, ja ir personas kodu.
 1. Iznomājamā objekta nomas tiesību mutiskās izsoles laiks un vieta

Nekustamā īpašuma Lībiešu ielā 9, Jūrmalā (kadastra numurs 13000200705) būves (kadastra apzīmējums 13000200705002) (ūdens attīrīšanas stacija) 323,00 m2 platībā 1. un 2.stāva telpas nomas tiesību mutiskā izsole notiks 2020.gada 10.septembrī, Slokas ielā 47A, Jūrmalā, SIA „Jūrmalas siltums” valdes priekšsēdētāja kabinetā, plkst.10.00.

 1. Izsoles norise

Saskaņā ar izsoles nolikumu, kas publicēts VAS “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā www.vni.lv un SIA “Jūrmalas siltums” mājas lapā www.jurmalassiltums.lv.

 1. Nomas līguma projekts

Ar nomas līguma projektu var iepazīties VAS “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā www.vni.lv un SIA “Jūrmalas siltums” mājas lapā www.jurmalassiltums.lv.

 1. Iznomājamā objekta apskate (laiks)

Iznomājamo objektu var apskatīt katru darba dienu, iepriekš sazinoties ar Kauguru gāzes un biomasas katlu māju galveno inženieri Juri Piebalgu, mob.t.26514663.

 

SIA „Jūrmalas siltums” valdes 2020.gada 24.augusta lēmums Nr.1368 „Par Telpu Lībiešu ielā 9, Jūrmalā nodošanu iznomāšanai izsolē, Iznomāšanas komisijas un Izsoles nolikuma apstiprināšanu”, Izsoles nolikums un Nomas līguma projekts.

Dokumenti:

Lemums.pdf

Nolikums.pdf

NomasLigumaProjekts.pdf

PielikumsNr1.pdf

PielikumsNr2.pdf

PielikumsNr3.pdf