Nekustamā īpašuma Salas ielā 3, Jūrmalā izsole

Datums: 2016-25-01
Laiks: plkst.10:00
Vieta: SIA „Jūrmalas siltums” valdes priekšsēdētāja kabinetā Slokas ielā 47A, Jūrmalā

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli SIA „Jūrmalas siltums” piederošs nekustamais īpašums Salas ielā 3, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 010 3704), kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 7215 m2 un uz tā esošajām garāžas (kadastra apzīmējums 1300 010 3704 001), noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 010 3704 004) un noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 010 3707 005).

Nekustamā īpašuma nosacītā cena (izsoles sākumcena) – 187 000 EUR (viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši euro). Izsoles solis – 18 700 EUR (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti euro). Nodrošinājums 10 % apmērā no nosacītās cenas – 18 700 EUR (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti euro), jāiemaksā SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, kontā LV57RIKO0002930169550, AS „DNB banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole noteikta 2016.gada 25.janvārī, plkst.10:00 SIA „Jūrmalas siltums” valdes priekšsēdētāja kabinetā Slokas ielā 47A, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – SIA „Jūrmalas siltums” administrācijā Jūrmalā, Slokas ielā 47A, personāla speciālistes/biroja administratores kabinetā SIA „Jūrmalas siltums” darba laikā līdz 2016.gada 18.janvārim, plkst.10:00. Tālrunis uzziņām 67760800.

SIA „Jūrmalas siltums” valdes 2015.gada 10.jūlija lēmums Nr.966 „Par nekustamā īpašuma Salas ielā 3, Jūrmalā atsavināšanu pārdodot izsolē” un izsoles noteikumi.