Kārtība kādā pieslēdz (atslēdz) ēku apkurei

SIA “Jūrmalas siltums” piegādā siltumenerģiju daudzdzīvokļu ēkām visa gada garumā, tādēļ pieslēgt vai atslēgt ēkai apkuri var visa šā laika periodā, par to neizlemj pašvaldība, bet apsaimniekotājs, vadoties no ārgaisa temperatūras un iedzīvotāju vēlmēm. Nepieciešama tikai iedzīvotāju iniciatīva, kuri iesniedz apsaimniekotājam iesniegumu un protokola izrakstu no dzīvokļu īpašnieku kopsapulces ar vairāk, kā 50% mājas dzīvokļu īpašnieku parakstu par apkures sezonas uzsākšanu vai izbeigšanu. Tad pēc apsaimniekotāja lūguma, tā tiek pieslēgta vai atslēgta, konkrētai ēkai iesniegumā norādītajā dienā.

Ja dzīvokļu īpašnieki nebūs nolēmuši savādāk SIA “Jūrmalas namsaimnieks” daudzdzīvokļu māju pakāpenisku pieslēgšanu vai atslēgšanu apkurei uzsāks pie nosacījuma, ja vidējā āra gaisa temperatūra 3 diennaktis pēc kārtas būs zemāka (augstāka apkures sezonas beigās) par +8 C.

Ēkas tiek pieslēgtas pie apkures pie sekojošiem nosacījumiem:

  • ir noslēgts un darbojās līgums par siltumenerģijas piegādi objektam – siltumenerģijas piegāde ir iespējama tikai visam objektam (ēkai) kopumā, jo ēkai ir vienota, nedalāma siltumapgādes sistēma;
  • ēkas iekšējai siltumapgādes sistēmai ir veikta kārtējā hidrauliskā pārbaude;
  • nav parādu par piegādāto siltumenerģiju.