Rekvizīti

 

Rekvizīti
Uzņēmuma nosaukums: SIA “Jūrmalas siltums”
Vienotais reģistrācijas Nr.: 42803008058
Juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala , LV – 2015

 

Norēķinu konts Banka Kods
LV59UNLA0010000206401 AS “SEB Banka” UNLALV2X
LV90HABA0551001087416 AS “Swedbank” HABALV22
LV13PARX0000936381014 AS “Citadele banka” PARXLV22
LV57RIKO0002930169550 AS “Luminor Bank” RIKOLV2X