Rekvizīti

Rekvizīti
Uzņēmuma nosaukums: SIA “Jūrmalas siltums”
Vienotais reģistrācijas Nr.: 42803008058
Juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala , LV – 2015
Norēķinu konts Banka Kods
LV59UNLA0010000206401 AS “SEB Banka” UNLALV2X
LV90HABA0551001087416 AS “Swedbank” HABALV22
LV13PARX0000936381014 AS “Citadele banka” PARXLV22
LV07NDEA0000083843637 AS “Luminor Bank”(Nordea bank) NDEALV2X
LV57RIKO0002930169550 AS “Luminor Bank”(AS DNB banka) RIKOLV2X