Siltumenerģijas skaitītāji

Siltumenerģijas skaitītāju lietošanas aspekti
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumiem” Nr.876 ( turpmāk – Noteikumi ) energoapgādes komersants (turpmāk – piegādātājs) piegādā siltumenerģiju siltumenerģijas lietotājam (ēkas valdītājam vai apsaimniekotājam, turpmāk – lietotājam) līdz siltumapgādes sistēmas piederības robežai*, kuru nosaka savstarpēji noslēgtā līgumā par siltumenerģijas piegādi. Parasti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piederības robeža ir ēkas siltumievada pirmā noslēgarmatūra, to ieskaitot. Ēkas iekšējā siltumapgādes sistēma, tajā skaitā siltummezgls, atrodas aiz piegādātāja piederības robežas un jautājumu risināšana par tās tehnisko stāvokli, apkalpošanu un ieregulēšanu darba režīmā ir ēkas valdītāja (apsaimniekotāja) kompetencē.

Enerģijas likuma izpratnē enerģija ir prece ar noteiktu vērtību. Kā jeb kurai precei, lai noteiktu piegādātās siltumenerģijas vērtību ir jānosaka tās daudzumu un preces vienības cenu.

Ēkai piegādātās siltumenerģijas daudzuma uzskaiti nodrošina ēkas ievadā uzstādītais mērīšanas līdzeklis – komercnorēķinu siltumenerģijas skaitītājs (turpmāk – SSK), kas pārbaudīts likumā „Par mērījumu vienotību” noteiktajā kārtībā. SSK uzstādīšana nodrošina iespēju taupīt siltumenerģiju un norēķināties par faktiski patērēto siltumenerģijas daudzumu.

SSK uzstāda uz piederības robežas, un atkāpes no šā nosacījuma ir pieļaujamas vienīgi gadījumos, ja tas nav iespējams tehnisku iemeslu dēļ.

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām SSK pārbaude tiek veikta vienu reizi divos gados, bet nepieciešamības gadījuma tiek veikta ārkārtējā SSK pārbaude.

Jūrmalas pilsētas sabiedriskajā sektorā siltumenerģijas vienības cena – siltumenerģijas tarifi Ls/MWh atkarībā no dabasgāzes iepirkuma cenām ir noteikti ar Jūrmalas pilsētas Sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada 29.decembra lēmumu Nr.6. un ir pieejami Jūrmalas pilsētas domes mājas lapā www.jurmala.lv.

Piegādātās siltumenerģijas daudzuma un atskaites periodā spēkā esoša siltumenerģijas tarifa reizinājums ir kopējā maksa par piegādāto siltumenerģiju, kuru visiem mājas iedzīvotājiem solidāri jāatmaksā siltumenerģijas piegādātājam. Ņemot vērā, ka apstiprinātie siltumenerģijas tarifi pie konkrētās gāzes iepirkuma cenas ir nemainīgi, reāli samazināt savus siltumapgādes maksājumus iedzīvotāji var samazinot kopējo siltumenerģijas patēriņu, ko uzskaita SSK.

SSK uzstādīšana, apkalpošana, atbildība un siltumenerģijas piegādes pārtraukšana gadījumos, ja tiek pārkāpti SSK lietošanas nosacījumi, ir reglamentēta ar minētiem Noteikumiem un svarīgākie no tiem būtu:

  • SSK iegādi, uzstādīšanu, nomaiņu, remontu un apkopi nodrošina piegādātājs ( ja piegādātājs un lietotājs nav vienojušies citādi;
  • SSK pēc uzstādīšanas, remonta vai pārbaudes pieņem lietošanai piegādātājs un lietotājs. piegādātāja pārstāvis pārbauda to uzstādīšanas pareizību un komplektāciju, nosaka un noplombē pieslēgšanas vietas un noformē aktu par siltumenerģijas skaitītāja pieņemšanu lietošanā. Lietotājs nodrošina skaitītāju plombēšanas iespējas;
  • lietotājs ir atbildīgs par siltumenerģijas skaitītāju un plombu saglabāšanu un nekavējoties ziņo piegādātājam par siltumenerģijas skaitītāju bojājumiem;
  • ja lietotājs patvaļīgi, nesaskaņojot ar piegādātāju ir pieslēdzis siltumapgādes sistēmas, izmainījis SSK pieslēgšanas shēmu, noņēmis plombas, sabojājis siltumenerģijas skaitītājus, traucējis to normālu darbību vai ir liedzis piegādātāja pārstāvja piekļūšanu siltumapgādes sistēmām, lai kontrolētu siltumenerģijas patēriņa režīmu un uzskaiti, noplombētu siltumapgādes sistēmas vai pārtrauktu siltumenerģijas piegādi, piegādātājs patērēto siltumenerģijas daudzumu aprēķina, ņemot vērā maksimālo slodzi laika posmā pēc pēdējās pārbaudes;
  • ja SSK ir bojāti vai izslēgti, lai veiktu remontu, pārbaudes, nomaiņu, pārvietošanu vai citu iemeslu dēļ, par laika posmu, kurā SSK nedarbojās, izlietotās siltumenerģijas daudzumunosaka, pamatojoties uz vidējo patēriņu laika posmā, kad SSK darbojās un kas nav mazāks par trim dienām ( šajā gadījumā, apkurei un ventilācijas izlietoto siltumenerģijas daudzumu koriģē pēc laika periodu ārā gaisa vidējām temperatūrām);
  • piegādātājam ir tiesības, brīdinot trīs dienas iepriekš, pilnīgi vai daļēji pārtraukt siltumenerģijas piegādi lietotājam, ja SSK ir noņemti, sabojāti, tiek traucēta to normālā darbība vai noņemtas to plombas;
  • lietotājs tā siltumapgādes sistēmā papildus SSK var uzstādīt kontroles uzskaites mēraparātus, nesaskaņojot ar piegādātāju.

Līdz ar to, ja, piemēram, uz piederības robežas ir uzstādīts kopējās uzskaites SSK, bet lietotājs vēlās nodrošināt sev atsevišķu siltumenerģijas patēriņa uzskaiti apkurei vai karstā ūdens apgādei, tas var par saviem līdzekļiem uzstādīt siltumenerģijas skaitītāju savas sistēmas apkures vai karstā ūdens kontūrā. Šajā gadījumā par šī skaitītāja remontu un verifikāciju ir atbildīgs pats lietotājs.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumiem „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas ir saistīti ar dzīvokļa lietošanu” Nr.1013, lai efektīvāk izmantotu siltumenerģiju, kā arī atvieglotu norēķinus, dzīvokļu īpašnieki var ievēlēt pārstāvi (energopārvaldnieku), kas uzrauga siltumenerģijas režīmu, nolasa skaitītāju rādījumus un veic citus pienākumus.

Aktīvā dzīvokļu īpašnieku līdzdalība siltumnorēķinos un ēkas energoefektivitātes uzlabošanā var palīdzēt samazināt siltumizmaksas un novērst aizdomas par nekorekti izrakstītiem rēķiniem.

* piederības robeža

atbildibas-robeza