Par Jūrmalas siltums

Centralizēto siltumapgādi Jūrmalas pilsētā nodrošina 100% pašvaldībai piederošs uzņēmums – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” Sabiedrības pārvaldes institūcija ir Valde, kas sastāv no valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa. Valdi un valdes priekšsēdētāju ieceļ Jūrmalas pilsētas dome. Lai gan uzņēmums LR Komercreģistrā ierakstīts 2004. gada 6. aprīlī, dibināts tas ir 1968. gada 19. maijā.

Uzņēmuma pamatdarbības veidi ir:

  • siltumenerģijas ražošana;
  • siltumenerģijas pārvade un sadale;
  • siltumenerģijas realizācija;
  • siltumtīklu remonts un montāža;
  • katlu māju tehniskā apkope.

SIA “Jūrmalas siltums” minētos pakalpojumus sniedz iedzīvotājiem, viesnīcām, uzņēmumiem un citiem patērētājiem uz savstarpēji noslēgtu līgumu pamata. Par siltumenerģijas piegādi un ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu apkalpošanu SIA ”Jūrmalas siltums” līgumus slēdz tikai ar ēku īpašnieku vai valdītāju.

SIA “Jūrmalas siltums” veido centralizētu siltumapgādes sistēmu, kas lokāli sadalās pēc pilsētas apdzīvotākajiem rajoniem, t.i. – Kauguri, Sloka, Dubulti, Majori, Bulduri, Lielupe un Ķemeri. SIA ”Jūrmalas siltums” sastāvā ir arī lokālās katlu mājas, kas apgādā ar siltumenerģiju vienu vai divus objektus un kuru ražotā siltumenerģija netiek padota kopējā attiecīgo centralizēto siltumtīklu shēmā. Tās galvenokārt ir izvietotas Ķemeros, Lielupē u.c. vietās, kas atrodas tālu no maģistrāliem siltumtīkliem un kuru pievienošana maģistrāliem siltumtīkliem uz šodienu ir ekonomiski neizdevīga.

Pavisam SIA “Jūrmalas siltums” pārziņā atrodas 12 siltumavoti, kuros kā kurināmo izmanto dabas gāzi, un siltumtīkli, kuru kopējais garums ir nedaudz virs 60 km. Nozīmīgākie Jūrmalas siltumavoti ir Kauguros – Lībiešu iela 9, Dubultos – Slokas iela 47a, Lielupē – Aizputes ielā 1d un J. Pliekšāna ielā 80.

SIA “Jūrmalas siltums” ir “Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas” biedrs.

Informācija par kapitālsabiedrības darbību  ir publiskota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta prasībām.

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

  • Energoefektivitātes pasākumi katlu mājās;
  • Siltuma zudumu samazināšana siltuma trasēs;
  • Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste centrālai siltumapgādes sistēmai;
  • Pakāpeniska pāreja uz biokurināmo (šķeldu) siltumenerģijas ražošanai.

Vidējā termiņa darbības stratēģija 2021. – 2025.gadam