Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (Iepirkuma identifikācijas Nr. JSFA2018/2).

SIA “Jūrmalas siltums”, reģ. Nr.42803008058, juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015. Iepirkuma procedūras nosaukums: Sarunu procedūra „Ilgtermiņa aizņēmumu piesaistīšana” (Iepirkuma identifikācijas Nr. JSFA2018/2).

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu – ārvalstu komersanta filiāle OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā, reģistrācijas Nr. 40103212230
Pretendenta piedāvātā paredzamā līgumcena bez PVN ir 8 311 316 EUR.

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pieņemšanas datums – 2018.gada 1.augusts.