Cenu aptauju par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 16

SIA “Jūrmalas siltums” izsludina Cenu aptauju par šķeldas piegādi oktobra, novembra, decembra , janvāra , februāra, marta, aprīļa mēnešiem, cenu norādot par vienu ber/m3. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 2019.gada 30.septembris. Šķeldas piegādes adrese Slokas iela 47A, Nometņu iela21A, Jūrmalā. Kurināmās šķeldas kvalitāte norādīta tehniskajā specifikācijā.

Kopējais šķeldas piegādes apjoms septiņiem mēnešiem ir līdz 82 600 ber m3.

Pie līguma slēgšanas pasūtītājs var pieprasīt bankas garantiju līguma nodrošinājumu par summu 5% apmērā, par kopējo šķeldas apjomu 82 600 ber m3.

Cenu piedāvājumus par vienu ber/m3 un piedāvājuma nodrošinājumu iesniegt elektroniski uz SIA “Jūrmalas siltums” e-pastu info@jurmalassiltums.lv līdz 2019. gada 9.septembrim, plkst. 12:00.

Piedāvājuma nodrošinājums:

Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums par piedāvājuma nodrošinājuma summu EUR 15 000.00 (piecpadsmit tūkstoši euro) (bez PVN);
Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā. Piedāvājuma nodrošinājumam jāgarantē, ka nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam (pēc pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, neprasot papildus pamatojumu savai prasībai) piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
• pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
• pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz ar derīguma termiņu, kas nevar būt īsāks par piedāvājuma derīguma termiņu.

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentiem, kuri atbilstoši tehniskajai specifikācijai piedāvājuši zemāko cenu.

TehniskaSpecifikacijaK.pdf