22.12.2018

Šī gada 21. decembrī tika noslēgts līgums ar CFLA par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” realizēšanai. Projekta un līguma numurs ir 4.3.1.0/18/A/010.
Projekta mērķis ir paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un sekmēt dabasgāzes aizvietošanu ar šķeldas kurināmo, nodrošinot centralizētās siltumapgādes sistēmas lietotājiem kvalitatīvu siltumapgādes pakalpojumu.
Kopējais projekta budžets sastāda EUR 3 630 000. Kohēzijas fonda atbalsts sastāda EUR 1 158 000 jeb 40% no attiecināmām izmaksām – EUR 2 895 000.