28.03.2022

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” nr. 4.3.1.0/18/A/010

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” noslēdz līgumu ar SIA “Geo Consultants” par tā piedāvāto līgumcenu 37 000 euro, neieskaitot PVN, jo pretendenta piedāvājums atbilst visām iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām s ir ar zemāko piedāvāto līgumcenu par “Biomasas katlu mājas, Jūrmalā, Dubultos būvniecības darbu būvuzraudzība” realizāciju.