Jūrmalas pilsētas pašvaldība izsludina publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz SIA “Jūrmalas siltums” (reģistrācijas Nr. 42803008058 juridiskā adrese: Slokas iela 47a, Jūrmala, LV-2015) valdes priekšsēdētāja amata vietu.

Kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

1.1. valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas ne zemākas par B1 līmeni, kā arī vēlamas krievu valodas zināšanas, valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā;

1.2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu SIA “Jūrmalas siltums” valdes priekšsēdētāja pienākumus;

1.3. darba pieredze un izpratne par kapitālsabiedrības darbības jomu, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes priekšsēdētāja uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā un, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

– vismaz triju gadu nepārtraukta pieredze (iegūta pēdējo desmit gadu laikā vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā) valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā* SIA “Jūrmalas siltums” darbības jomā – siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale (tirdzniecība) vai enerģētikas nozare;

-vismaz triju gadu pieredze (iegūta pēdējo desmit gadu laikā vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā) valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā*, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā;

1.4. nevainojama reputācija.

* (1)Valdes loceklim līdzvērtīgs vadošs amats – pirmā līmeņa vadības amats organizācijā vai iestādē vai amats, kas tieši atskaitās valdei vai augstākajai vadībai;

(2) Vidēja vai liela kapitālsabiedrība, ja uzņēmums vai organizācija pārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: bilances kopsumma virs 4  000 000 euro; neto apgrozījums virs 8 000 000 euro; vidējais darbinieku skaits pilnā pārskata gadā, kas sakrīt ar kandidāta pieredzes gadu/iem, virs 50.

Kapitāla daļu turētāja noteiktās kompetences, kas ir nepieciešamas valdes locekļu pienākumu pildīšanai:

– stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence);

– orientācija uz attīstību (būtiska kompetence);

– orientācija uz rezultātu sasniegšanu;

– pārmaiņu vadīšana;

– lēmumu pieņemšana un atbildība.

Valdes priekšsēdētāja amatam papildus izvirzītās profesionālās pieredzes prasībām:

  • Valdes priekšsēdētāja amata kandidātiem jābūt izpratnei par korporatīvās pārvaldības principiem, izpratnei par uzņēmuma ilgtermiņa finanšu, risku, personāla vadību un krīžu vadību; prasmei prezentēt, argumentēt, veidot konstruktīvu dialogu, zināšanām enerģētikā, nozares un tautsaimniecības attīstības tendencēs, pieredzei stratēģiju izstrādē, konceptuālu dokumentu veidošanā, pieredzei sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm, pieredzei liela apjoma projektu vadībā, izpratnei investīciju atdeves prognozēšanā, izpratnei/pieredzei pakalpojumu cenu veidošanā un noteikšanā. Jābūt pārliecinošai motivācijai un spējai iedvesmot.

Atlases procesā, vērtējot kandidātus, papildus punkti tiks piešķirti par:

  • otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību inženierzinātnē, dabaszinātnē, vadībzinātnē un ekonomikā, vai maģistra/doktora grādu kādā no minētajām jomām;
  • pieredzes ilgumu prasībām atbilstošajā amatā;
  • angļu valodas zināšanām (augstāks līmenis par minimālajām prasībām).

Ierobežojumi kandidātiem noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā daļā.

Valdes locekļu atlīdzības nosacījumi:

Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Informācijai: valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība  3700 euro (bruto).

Atlases procesā kandidāti iesniedz šādus dokumentus:

– motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām prasībām);

– parakstītu dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši pievienotajai formai;

– apliecinājumu saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 6.panta un 7.panta ceturtās daļas prasībām, atbilstoši pievienotajai formai;

– augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;

– kandidātiem, kas tiks aicināti uz konkursa trešo kārtu, papildus būs jāiesniedz un jāprezentē stratēģiskais redzējums (10-15 minūtēm) par SIA “Jūrmalas siltums” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem un procesu organizēšanu, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai tuvākajos piecos gados.

Atbilstoši norādītajām prasībām sagatavotus dokumentus, dalībai atlases procesā lūdzam iesniegt līdz 2021.gada 30.aprīlim (ieskaitot), nosūtot elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, ar norādi “Nominācijas komisijai, pieteikums SIA “Jūrmalas siltums” valdes priekšsēdētāja amata kandidātu atlasei” Jūrmalas pilsētas pašvaldībai uz e-pastu: nominacija@jurmala.lv

 

 

Kontaktpersona: Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja vietnieks Guntars Avots, tālr. 67093943 vai 29285454

Informācija par nominācijas komisiju

  1. Arturs Grants (komisijas priekšsēdētājs), Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieka p.i.;
  2. Jekaterina Milberga (komisijas loceklis), Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvalde Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja p.i.;
  3. Līga Tesnova (komisijas loceklis), Jūrmalas pilsētas domes Personāla nodaļas vadītāja;
  4. Guntars Avots (komisijas loceklis), Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvalde Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja vietnieks;
  5. Valdis Ratniks (neatkarīgais eksperts, ar balsstiesībām), Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvalde Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākais eksperts energoefektivitātes jautājumos / energopārvaldnieks.

Atlases process tiek īstenots trīs kārtās, piesaistot personāla atlases konsultantu.

Visa informācija par atlases konkursu,  apliecinājuma un Curriculum Vitae forma, kā arī informatīvais paziņojums par kandidāta personas datu apstrādi publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras nodrošināšanai pieejams Jūrmalas pilsētas pašvaldības portālā www.jurmala.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Vakances”.

Pielikumi:
1.pielikums cv_paraugs
2.pielikums_apliecinajums